Wittenberg Scherpenzeel logo
Wittenberg Scherpenzeel logo

Over De Wittenberg

De Wittenberg heeft een missie

Het reformatorische schoolklimaat van basisschool De Wittenberg, zoals beschreven onder het identiteitsprofiel, werkt door in de pedagogische sfeer op school. Elke dag krijgen de leerlingen een halfuur Bijbelonderwijs. Tevens is er in de lessen aandacht voor de christelijke feestdagen. Het pedagogisch klimaat van basisschool De Wittenberg wordt gekenmerkt door veiligheid, geborgenheid, wederzijds vertrouwen en ondersteuning. Deze waarden zijn omgezet in de leefregels die we hanteren op school. Basisschool De Wittenberg streeft ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

In de praktijk

In de schoolpraktijk betekent dit dat er gedifferentieerd wordt bij meerdere vakken. Leerlingen die moeite hebben met het schoolwerk krijgen extra uitleg, terwijl andere leerlingen verrijkende en verdiepende opdrachten aangeboden krijgt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er arrangementen voor rekenen en/of spelling. Er is een differentiatiegroep waarin leerlingen uit groep 5 tot groep 8 terecht kunnen voor extra ondersteuning buiten de eigen groep (zowel voor de cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling). Ook voor het hoog- of meerbegaafde kind is er een passend onderwijsarrangement, waarbij we sinds 2023 een bovenschoolse plusklas hebben gevormd met De Wartburg uit Woudenberg.

Op deze manier probeert basisschool De Wittenberg elk kind op goede basis te laten groeien!

Identiteit

De school heeft als grondslag de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Het is onze missie om de kinderen op deze goede Basis te laten groeien! Belangrijk uitgangspunt van de school is dat het opvoeden en onderwijzen thuis – overeenkomstig de doopbelofte – in het verlengde ligt van de opvoeding en het onderwijs op school.

Basisschool De Wittenberg heeft een identiteitsprofiel waarin beschreven staat op welke manier de school vorm geeft aan de onderwijzende en opvoedende taak. Het pedagogische klimaat van De Wittenberg is gebaseerd op Bijbelse gezagsrelaties. Binnen deze relatie zijn liefde, respect en een zorgvuldige begeleiding kernzaken. Het is onze wens dat het onderwijs onze school ertoe bijdraagt dat leerlingen vanuit een christelijke levenshouding en naar de normen en waarden van de Bijbel in de maatschappij zullen participeren. Onderwijskundig gezien stelt de school zich ten doel om de talenten die de kinderen gekregen hebben te helpen ontplooien. Het onderwijs richt zich erop dat de leerlingen bij het verlaten van de school zijn of haar schoolloopbaan op een passende leerweg kan vervolgen.

Van ouders of verzorgers wordt verwacht dat zij grote waarde hechtten aan de eenheid van gezin, kerk en school. De opvattingen van school en gezin dienen overeen te komen met de grondslag zoals beschreven in het identiteitsprofiel. Toelating is mogelijk voor leerlingen uit gezinnen van ouders die belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), van hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag of aanverwante kerken.

Maatwerk en zorg

Ieder kind is uniek geschapen door zijn Schepper. Die uniciteit uit zich in persoonlijke talenten die we graag naar ieders vermogen laten groeien. Daarbij heeft de zondeval voor veel gebrokenheid gezorgd wat ook doorwerkt in deze ontwikkeling. De omgeving, moeilijk verstaanbaar gedrag of minder lerend vermogen kunnen belemmerend werken. Daarom kijken we steeds naar wat het beste is voor iedere leerling, waarin we vanuit het gemeenschapsdenken handelen. Wanneer er zorgen zijn gaan we open en eerlijk het gesprek aan met ouders en, zo nodig, externe deskundigen. 

Op school bieden we remedial teaching (RT) aan. Ook is er een Kubusklas waarbij leerlingen op hun eigen leerlijn ontwikkelen. In de Cilinderklas  krijgen de meer- en hoogbegaafde kinderen passend onderwijs. Samen met De Wartburg hebben we sinds 2023 een bovenschoolse plusklas waarbij we in een kleine groep de hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs bieden. Ook bieden we leerlingen die vastlopen op de sociaal emotionele ontwikkeling hulp in onze Cirkelklas waarbij leerlingen hun vaardigheden vergroten door praktische opdrachten uit te voeren zoals koken, timmeren of tuinieren. Naast deze interne hulp werken we veel samen met logopedisten, dyslexiebegeleidingsdiensten, SOVA-trainers en fysiotherapeuten die op school hun diensten aanbieden. 

Op deze manier proberen we thuis-nabij-onderwijs te geven waar mogelijk. Wanneer de ontwikkeling onvoldoende vooruitgang boekt, kan verwijzen naar het speciaal onderwijs een optie zijn. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning we per gebied kunnen bieden. Zie daarvoor onderstaande button.

Onderwijsinspectie

We willen ons graag verantwoorden aan de Onderwijsinspectie. Zij houden toezicht op ons naleven van de wet- en regelgeving, onze financiën en onze onderwijskwaliteit. We zijn blij met hun rapporten en doen ons voordeel met de aanbevelingen die we krijgen. De Onderwijsinspectie sprak in 2019 opnieuw haar tevredenheid uit over onze manier van werken. Klik op het logo hiernaast voor het meest recente inspectierapport van onze school.

Leerlingen

collega's

Groepen

Jaar van oprichting

Kennismaken?

Basisschool De Wittenberg 

Hovenierslaan 17 | 3925 BW Scherpenzeel
Postadres: Postbus 58 • 3925 ZH Scherpenzeel

Email dw@dewittenbergschool.nl

Telefoon (033) 277 84 26

Pin It on Pinterest