Wittenberg Scherpenzeel logo
Wittenberg Scherpenzeel logo

Aanmelden leerling(en)

U wilt uw kind aanmelden bij De Wittenberg?

Daar zijn we blij mee! De aanmelding bestaat uit een aantal stappen.

 1. Vul het onderstaande formulier in

2. Wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek
     In dit gesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier waarop u de benodigde gegevens kunt invullen. Ouders die al kinderen op onze school hebben ontvangen
     dit formulier per email.

 3. Het formulier, inclusief een getekende identiteitsverklaring en kopie van de ID-kaart, zorgpas of uitreksel van de geboorteakte, kunt u inleveren op school.
      Daarnaast kunt u ook een aanmeldformulier voor het lidmaatschap van de schoolvereniging inleveren.

Zodra deze stappen zijn afgerond nemen wij contact met u op zodat we met elkaar kunnen bespreken wanneer uw kind start op school.
Bij nieuwe gezinnen gaan we altijd eerst in gesprek over de aanmelding.

Veel informatie over de aanmelding en de eerste schooldag kunt u vinden bij veelgestelde vragen.

 Wilt u er nog eens over doorpraten met ons of twijfelt u nog en wilt u vrijblijvend kennismaken?

Veelgestelde vragen

Mijn kind wordt vier jaar. Wanneer mag het naar school?

We heten uw kind van harte welkom op onze school, het liefst zo snel mogelijk na de 4e verjaardag!
In het belang van de groepsprocessen en rust in de groepen zijn er een aantal momenten waarop kinderen instromen in het onderwijs. Uiteraard kunnen we in een gesprek met de intern begeleider en/of teamleider bekijken of dit passend is bij uw situatie, en indien van toepassing de peuterspeelzaal.

Kinderen die 4 jaar worden tussen 1 april en 30 september mogen direct na de zomervakantie naar school.
Kinderen die tussen 1 oktober en 31 oktober vier jaar worden stromen in vanaf de herfstvakantie, kinderen tussen 31 oktober en 31 december stromen in per januari in onze instroomgroep, die dan gevormd zal worden. Vanaf de voorjaarsvakantie heten we de leerlingen welkom die tussen 1 januari en de voorjaarsvakantie jarig zijn. Leerlingen tussen 1 maart en 30 april komen na de meivakantie op school en vormen de laatste leerlingen die we toevoegen aan de instroomgroep.

 Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze Schoolgids deel A

Mijn kind is in september jarig. Mag mijn kind gelijk na de zomervakantie naar school?

Kinderen die in september jarig zijn, mogen voor hun verjaardag al naar school. Ze starten, direct met de andere leerlingen, na de zomervakantie in groep 1.

Zijn er momenten waarop mijn kind mag komen wennen voordat het vier jaar wordt?

Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is altijd spannend. De kinderen krijgen daarom de gelegenheid om te komen wennen. We hebben twee wenmomenten waarop uw kind in de samenstelling van de nieuwe klas mag komen wennen. Een wenmoment met ouders en daarna nog een wenmoment zonder de aanwezigheid van ouders. U en uw kind krijgen een uitnodiging voor deze wenmomenten.

Waar moet mijn kind zijn fiets neerzetten?

De kinderen van groep 1-4 zetten hun fiets aan de voorzijde van de school, in de daarvoor bestemde vakken. De groepen 5-8 plaatsen hun fiets aan de achterzijde van de school. We hebben met elkaar de afspraak dat we lopen over het plein om daarmee te zorgen voor een veilig schoolplein.

Mag ik ‘s morgens afscheid nemen van mijn kind?

Zeker, van harte welkom om uw kind in de klas te brengen! Daarna kunt u nog even bij de deur of bij het raam zwaaien. Aan het begin kan afscheid nemen soms lastig zijn. Voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Het afscheid gaat vaak het makkelijkst als dit snel gebeurt.

Leerlingen van groep 3-8 gaan zelfstandig naar binnen. Wel is het mogelijk om tot herfstvakantie leerlingen uit groep 3 nog binnen te brengen. Daarnaast kunt u altijd met uw kind meelopen om de leerkracht voor schooltijd kort te spreken.

Hoe ziet een dag uit het kleuterleven eruit?

“Juf, komt u bij ons koffiedrinken?” Een vraag die zomaar in een kleuterklas gesteld kan worden, want jonge kinderen leren vooral door de werkelijkheid na te spelen. In de ontwikkeling van kleuters staat het spel centraal. Begeleid spel is een effectieve manier om de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. Leerkrachten moeten kleuters daarom veel laten spelen en het spel als leermiddel gebruiken voor het bereiken van bepaalde doelen. Behalve dat spel een belangrijk element is in de algehele ontwikkeling van een kind, ontwikkelt een kind ook zelfvertrouwen door te spelen en kan het zijn persoonlijkheid verder vormen. Hier ligt een belangrijke taak voor de ouders én de leerkracht. Daarom werken wij in de kleutergroepen aan de hand van thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen staan. Het thema dat centraal staat is terug te vinden in de hoeken, de werklessen en de kringactiviteiten. Elke dag staan er speel- en werkmomenten gepland; de kinderen spelen dan in de hoeken of maken een werkje. Spel is de motor van de ontwikkeling van een kleuter.

Naast deze speel- en werkmomenten leren we ook in de kring. Er wordt dan spelenderwijs aan de doelen van rekenen en taal gewerkt, ook staan er vakken als muziek, Engels en sociale vaardigheden centraal.

In de klas hangen de dagritmekaarten, daarop kunnen de kinderen kunnen zien wat we die dag of dagdeel gaan doen. We beginnen iedere dag in de kring. Na het ontvangstgesprek wordt er gezongen, gebeden en een verhaal uit de Bijbel verteld. Daarna spelen we buiten of gaan we in de klas aan het werk. Aan het eind van de middag eindigen we weer in de kring en daarna gaan we naar huis.

Zijn de kinderen verplicht om fruit mee te nemen voor in de pauze?

We hebben als school geen verplichtingen m.b.t. het eten en drinken wat kinderen mee nemen naar school. Wel stimuleren we gezonde tussendoortjes en traktaties.

Kan mijn kind op school overblijven?

Alle kinderen blijven over op school. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht.

Het is voor leerlingen mogelijk om thuis te eten. Dit gebeurt in de reguliere pauzetijden.

Groep 1-2: 11.50-12.45 uur
Groep 3-8: 12.00-12.45 uur

Moet mijn kind gymspullen mee naar school nemen?

De leerlingen uit groep 1-4 gymmen in de gymzaal op school. Dat gebeurt in groep 1-2 in gewone kleding. De leerlingen van groep 3-4 gebruiken wel gymkleding en kleden zich op school om. Alle kinderen dragen tijdens de gymles gymschoenen, die op school bewaard worden.  

Vanaf groep 5 gymmen de leerlingen in de sportzaal van De Breehoek. Iedere leerling neemt op de dagen dat er gymlessen worden gegeven hun gymkleding, gymschoenen en een fiets mee naar school.

De reguliere gymdag voor leerlingen vanaf groep 5 is donderdag. Om aan voldoende bewegingsonderwijs te komen gymmen klassen ook regelmatig op dinsdag. 

Mag mijn kind speelgoed meenemen naar school?

In groep 1 en 2 wordt regelmatig een speelgoedmiddag georganiseerd. Op deze middag mogen de kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen. Op andere momenten doen we dit niet of in overleg met de leerkracht.

Hoe worden verjaardagen gevierd op school?

Alle leerlingen krijgen de gelegenheid hun verjaardag in de klas te vieren. Daarbij is het gebruikelijk om de leerlingen en leerkrachten van deze klas te trakteren. Leerlingen die 4 jaar worden vieren hun verjaardag op school wanneer ze ook echt jarig zijn, die dag. Het heeft onze voorkeur dat de leerlingen een gezonde traktatie uitdelen. 

Moet mijn kind zindelijk zijn?

We gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is als hij/zij naar school komt en het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, kan hiervoor in overleg met de huisarts en de school een oplossing gezocht worden. Het is namelijk belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Als u weet dat uw kind weleens een ongelukje heeft, is het voor ons fijn als u extra schone kleren meegeeft. We kunnen uw kind dan met passende kleren verschonen als dit nodig mocht zijn.

Merken we verschil tussen kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest en kinderen die dat niet zijn geweest?

Kinderen die op de peuterspeelzaal zijn geweest, hebben bepaalde routines al geleerd. Denk aan het in de kring zitten, materialen verzamelen en opruimen enzovoorts. We merken dus wel verschil. Toch is het niet erg als een kind niet naar de peuterspeelzaal is geweest. Over het algemeen leren kinderen snel.

Is er een overdracht van de peuterspeelzaal naar school?

De medewerkers van de peuterspeelzaal doen een ‘warme overdracht’ aan de intern begeleiders van de school, en daarnaast, indien nodig, de leerkracht die lesgeeft in de desbetreffende klas.

Moet mijn kind zendingsgeld meenemen?

Iedere maandag is er gelegenheid tot het geven van zendingsgeld. Dit zendingsgeld wordt besteed aan diverse goede doelen en onze sponsorkinderen via Woord en Daad. In schoolgids wordt verslag gedaan van de doelen die geld ontvangen. 

Hoe moet ik het doorgeven als mijn kind ziek is?

Het heeft onze voorkeur dat een leerling afgemeld wordt via Parro. Zo is de groepsleerkracht direct op de hoogte. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind telefonisch ziek te melden. Indien mogelijk tussen 08.00-08.30 uur.

Aan wie moet ik vrij vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum?

Aan de management-assistent. Dit kan via dw@dewittenbergschool.nl. De schoolleider bepaald vervolgens of het verlof al dan niet wordt toegekend.

Leerlingen

collega's

Groepen

Jaar van oprichting

Kennismaken?

Basisschool De Wittenberg 

Hovenierslaan 17 | 3925 BW Scherpenzeel
Postadres: Postbus 58 • 3925 ZH Scherpenzeel

Email dw@dewittenbergschool.nl

Telefoon (033) 277 84 26

Pin It on Pinterest